Обществен съвет - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - SU Hristo Botev

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Обществен съвет
Състав на обществения съвет към СУ "Христо Ботев"

Председател:
Елеонора Кръстева 
Членове:
 • Десислава Шишманова
 • Венета Исталиянова
 • Албена Симеонова
 • Петър Петров
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – БОБОВ ДОЛ

Общественият съвет към СУ „Христо Ботев“ - Бобов дол е орган за
подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
На 25. 08. 2016 год. Директорът на СУ „Христо Ботев“ – гр. Бобов дол, Анастасия Баракова, свика събрание на родителите, представители от всяка една
паралелка, за учредяване на Обществен съвет към СУ„Христо Ботев“. В сградата на училището се проведе общо събрание на родителите, на което присъстваха родители, директорът на училището - г-жа Анастасия Баракова и Юлия Найденова – учител в СУ „Христо Ботев“.
Директорът Анастасия Баракова запозна присъстващите с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата / проект/. Определи г-жа Юлия Найденова за протоколист на заседанието. Взето бе решение Общественият съвет на СУ „Христо Ботев“ да бъде от четирима членове и това са:
1. Десислава Василева Шишманова – родител на ученик в СУ „Христо Ботев”
2. Венета Емилова Исталиянова - родител на ученик в СУ „Христо Ботев”
3. Елеонора Светлозарова Кръстева - родител на ученик в СУ „Христо Ботев”
4. Албена Василева Симеонова - родител на ученик в СУ „Христо Ботев”.

На събранието се излъчиха и 2-ма резервни членове на Обществения съвет, родители на ученици от училището - Веска Венциславова Яньова и Дарина Лозанова Борисова.
Избраните членове попълниха присъствен списък и декларация за липса на конфликт по чл.5(1) от Правилника за обществените съвети. Списъкът, декларациите и протоколът бяха регистрирани в дневника за входяща кореспонденция на училището.
На първото си заседание на 31. 08. 2016 год. Общественият съвет избра за свой председател г-жа Елеонора Кръстева.
На заседание на 01. 09. 2016 год. членовете на Обществения съвет при СУ
„ Христо Ботев“ – гр. Бобов дол съгласуваха избора на учебник по история за 5. клас, като във връзка с процедурата по оценяване на пригодността на проектите на учебниците по история и цивилизации за 5. клас изслушаха и приеха предложението на г-жа Милена Стоянова – учител по история в СУ „ Христо Ботев“.
Съгласуван беше и изборът на учебници за I – VII клас за учебната 2017/2018 учебна година на заседание на 14.03.2017 год. Общественият съвет даде положително становище за така избраните учебници и учебни помагала.
Във връзка с процедурата по съгласуване на утвърдените от педагогическия съвет учебни планове за 1. и за 5. клас на заседание на 31. 08. 2016 год , членовете на Обществения съвет подробно ги разгледаха. На 01. 09. 2017 год. бяха съгласувани училищните учебни планове за 2. и за 6. клас. Плановете са съобразени с новия Закон за предучилищното и училищно образование и могат да бъдат приложени при обучението в СУ „ Христо Ботев“. На 05. 09. 2017год. е съгласуван и училищният учебен план за 8. клас.
Елеонора Кръстева
Председател на Обществения съвет

Заседание № 
 
Решения:
1.1. Определяне броя на представителите на родителите в Обществения съвет на СУ „Христо Ботев“
2. Избор на членове на Обществения съвет
 •  Десислава Василева Шишманова
 •  Венета Емилова Исталиянова
 •  Елеонора Светлозарова Кръстева
 • Албена Василева Симеонова
3. Избор на резервни членове на Обществения съвет
 • Веска Венциславова Яньова
 • Дарина Лозанова Борисова
2.
 

Избран e председател на Обществения съвет единодушно от комисията:
 • Елеонора Кръстева - председател.

3.Съгласували избора на учебник по история и цивилизация 5. клас, оценяван за пригодност от М. Стоянова - учител по история и цивилизация в СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол - издателство:ПРОСВЕТА ПЛЮС – София,2016г.,с авторски колектив: д-р Екатерина Кирилова Михайловад-р Маргарита Русева Димовад-р Иво Дончев Чолаков
д-р Георги Йорданов Иванов.  
4. Съгласували училищния учебен план за 1. и  за 5. клас, съобразени с новия Закон за предучилищното и училищно образование и могат да бъдат приложени при обучението в   СУ „ Христо Ботев“.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню