История, обществен съвет и учители - СУ "Христо Ботев"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

История, обществен съвет и учители

Патрон


Христо Ботев е роден на 6. януари 1848 г. в гр. Калофер. Учи в Карлово и Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи. Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в началото на 1867 г. се завръща в Калофер, още същата година е принуден да емигрира в Румъния. Работи в печатницата на Д. Паничков (1868), прави първите си литературни опити, превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на в. "Гайда" и "Дунавска зора". По-късно е учител в Александрия и Исмаил (1869) , редактор на в. "Дума на българските емигранти" (Браила, 1871). През 1872 г. се установява в Букурещ, където заедно с Любен Каравелов е редактор на в. "Свобода" и "Независимост". Издава сатиричния вестник "Будилник" (1873). След смъртта на Левски (1873) отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната емиграция и списва нейния орган – в. "Знаме" (1874-1875). След обявяването на Априлското въстание издава в. "Нова България" (1876) и организира чета в помощ на въстаниците, с която превзема австрийския кораб "Радецки" и слиза на Козлодуй. Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения в Балкана, в едно от които Ботев е убит – 02. 06. 1876 г. Поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител, Христо Ботев се превръща в икона за българите, в национален символ. Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия.

Състав на обществения съвет към СУ "Христо Ботев"


Председател:
Елеонора Кръстева
Членове:
Десислава Шишманова
Венета Исталиянова
Албена Симеонова
Петър Петров
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – БОБОВ ДОЛ

Общественият съвет към СУ „Христо Ботев“ - Бобов дол е орган за
подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
На 25. 08. 2016 год. Директорът на СУ „Христо Ботев“ – гр. Бобов дол, Анастасия Баракова, свика събрание на родителите, представители от всяка една
паралелка, за учредяване на Обществен съвет към СУ„Христо Ботев“. В сградата на училището се проведе общо събрание на родителите, на което присъстваха родители, директорът на училището - г-жа Анастасия Баракова и Юлия Найденова – учител в СУ „Христо Ботев“.
Директорът Анастасия Баракова запозна присъстващите с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата / проект/. Определи г-жа Юлия Найденова за протоколист на заседанието. Взето бе решение Общественият съвет на СУ „Христо Ботев“ да бъде от четирима членове и това са:
1. Десислава Василева Шишманова – родител на ученик в СУ „Христо Ботев”
2. Венета Емилова Исталиянова - родител на ученик в СУ „Христо Ботев”
3. Елеонора Светлозарова Кръстева - родител на ученик в СУ „Христо Ботев”
4. Албена Василева Симеонова - родител на ученик в СУ „Христо Ботев”

5
. Петър Петров

На събранието се излъчиха и 2-ма резервни членове на Обществения съвет, родители на ученици от училището - Веска Венциславова Яньова и Дарина Лозанова Борисова.
Избраните членове попълниха присъствен списък и декларация за липса на конфликт по чл.5(1) от Правилника за обществените съвети. Списъкът, декларациите и протоколът бяха регистрирани в дневника за входяща кореспонденция на училището.
На първото си заседание на 31. 08. 2016 год. Общественият съвет избра за свой председател г-жа Елеонора Кръстева.
На заседание на 01. 09. 2016 год. членовете на Обществения съвет при СУ
„ Христо Ботев“ – гр. Бобов дол съгласуваха избора на учебник по история за 5. клас, като във връзка с процедурата по оценяване на пригодността на проектите на учебниците по история и цивилизации за 5. клас изслушаха и приеха предложението на г-жа Милена Стоянова – учител по история в СУ „ Христо Ботев“.
Съгласуван беше и изборът на учебници за I – VII клас за учебната 2017/2018 учебна година на заседание на 14.03.2017 год. Общественият съвет даде положително становище за така избраните учебници и учебни помагала.
Във връзка с процедурата по съгласуване на утвърдените от педагогическия съвет учебни планове за 1. и за 5. клас на заседание на 31. 08. 2016 год , членовете на Обществения съвет подробно ги разгледаха. На 01. 09. 2017 год. бяха съгласувани училищните учебни планове за 2. и за 6. клас. Плановете са съобразени с новия Закон за предучилищното и училищно образование и могат да бъдат приложени при обучението в СУ „ Христо Ботев“. На 05. 09. 2017год. е съгласуван и училищният учебен план за 8. клас.
Елеонора Кръстева
Председател на Обществения съвет

ДИРЕКТОР

Анастасия Спасова Баракова е родена на 14.08.1961 г. в гр. Бобошево, обл. Кюстендил.

През 1979 г. завършва средно образование в ПГ „Христо Ботев” гр. Дупница, а през 1986г. - висше, във ВПИ - Благоевград, специалност „Начална училищна педагогика”.

Учебната 1986 - 1987 година работи като учител по математика в ОУ „Христо Ботев” с. Мурсалево, общ.Кочериново.

- 1987 – 1988 година работи като учител по български език и литература ОУ „Христо Ботев” с. Големо село, общ. Бобов дол.

- 1988 – 1999 работи като начален учител в ОУ „Христо Ботев” с. Големо село, общ. Бобов дол.

- 1999 – 2002 директор на ОУ „Христо Ботев” с.Големо село , общ. Бобов дол.

- 2002 – 2003 главен инспектор „Просвета” – Бобов дол.

- 2004 – 2005 директор на ОУ „Христо Ботев” – с. Големо село , общ. Бобов дол.

2005 – 2010 директор на СОУ „Христо Ботев” – Бобов дол.
През 1994 г. придобива Втори клас – квалификация в СУ – ЦИУУ гр.София.
През 1998 г. придобива допълнителна професионална подготовка в СУ „Св. Кл. Охридски” – София – Богословски факултет по специалност религия и получава свидетелство за професионална квалификация учител по религия в началното училище.
През ноември 2007 г. завършва курс „Иновационен мениджмънт” на образованието на училището в СУ „Св.Кл.Охридски” – ДИУУ.
През 2009 г. завършва пълен курс на обучение за придобиване на допълнителна педагогическа квалификация „Обучение и интеграция на ромски деца” към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград , Център за продължаващо обучение.
Притежава :
1. Удостоверение за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП І – ІV клас , Технически университет – София , ИПФ – Сливен.
2. Удостоверение за завършено първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд , Българска Стопанска Камара , Център за професионално обучение.
3. Сертификат за завършен курс „Европейски практики . Ангажименти на България в Глава 2 и Глава 18” , Фондация Европартньори 2007.
4. Удостоверение от обучение по „Разработване и управление на проекти” – Фондация „Образование и бизнес”.
5. Удостоверение от обучение по „ Интерактивни методи” – Център „Отворено образование” .
6. Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни знания на учители” , МОН , НПЦ – София.
7. Сертификат от обучение по „Управление на училището” с модули „Бюджет” , „Проекти” и „Психология на управлението”, МОН, НИОД.
8. Сертификат от обучение по „Управление на училището” – втори модул по темата „Делегирани бюджети”, МОН, НИОД .
9. Сертификат от обучение по „Управление на училището като организация”, МОН, НИОД .
10. Сертификат от обучение по „Управление на училището – Втори модул” по темата „Интеграция на ученици със СОП”, МОН, НИОД.Илза Николова Радкова - Начален учител

Благовеска Йорданова Агонцева - Начален учител

Юлия Иванова Найденова - Начален учител

Радка Милчова Цекина - Начален учител

Ина Симеонова Драгомирова - Учител по БЕЛ

Мирела Красимирова Идакиева - Учител по БЕЛ

Георги Руменов Димитров - Учител по английски език

Спаска Владимирова Грънчарска - Учител по информатика и ИТ

Елеонора Георгиева Христова - Учител по информатика и ИТ

Росица Борисова - учител по икономически дисциплини

Емилия Кирилова Михалкова - Учител по математика

Галя Боянова Николова - Учител по физика

Милена Иванова Стоянова - Учител по история и Психология и логика

Димитринка Николова Иванова - Учител по география и ОПИ (Основи на пазарната икономика)

Йорданка Кирилова Трендафилова - Учител по изобразително изкуство и музика

Иво Сашов Герасимов - Учител по ФВС

Елка Димитрова Кирова - Учител в II ПИГ

Венета Александрова Чергарска - Учител в I ПИГ

Мила Иванова Кирилова- Учител в III ПИГ

Мариана Йорданова Огнянова - Технически секретар

Любка Рангелова Стоянова - Главен счетоводител

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню